top of page

Algemene voorwaarden YourCore Consulting

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door YourCore Consulting bv. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons kan gebruiken. Deze website biedt bezoekers diensten die betrekking hebben op persoonlijk advies, begeleiding en ondersteuning, meer in het bijzonder Mental Coaching in de zin van Burn-out Coaching, stress- en Angst Coaching, Kinder Coaching en Executive Coaching. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

 

Het doel van de Coaching is het werken aan de realisatie van deze doelen is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt maar veel oplevert. Voor het bereiken van je doelen heb je met jouw coach een traject afgesproken. De persoonlijke doelen kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Vooraleer met de uitvoering van dit traject van start te gaan, spreken wij een wederzijdse werkrelatie af op basis van gelijkwaardigheid.

 

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet je ten minste meerderjarig zijn, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze aan te gaan. Indien je minderjarig bent dient een ouder of ingeval je werkgever de diensten betaalt dient een gerechtigd vertegenwoordiger van uw organisatie voor de diensten bij nadere overeenkomst mede te ondetekenen.

 

Voorwaarden dienen als een bindende overeenkomst. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in jouw land of onder enige op je van toepassing zijnde wet of regelgeving.

 

- wanneer je een afspraak maakt of boekt voor onze diensten, stem je ermee in dat: 

 

- je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige beschrijving voordat je een toezegging doet om het te kopen:

- je een juridisch bindend contract aangaat bij het maken van een afspraak voor onze diensten en je daarbij betalingsproces voltooid bij het betalen.

 

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven diensten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betaalpagina.

 

De vergoeding voor de diensten en eventuele andere kosten, die je mogelijk maakt in verband met je gebruik van onze diensten, zoals belastingen en eventuele transactiekosten, worden in rekening gebracht via de door jouw gekozen betaalmethode. 

 

Van de betaalde diensten wordt aanvullend tussen partijen separaat een overeenkomst en een factuur opgemaakt.

 

Diensten waarvoor een afspraak is gemaakt en zijn betaald wordt geen recht op terugbetaling verleend. Annuleringen voor de vereiste termijn van 2 dagen geven enkel recht op het maken van een nieuwe afspraak voor diezelfde dienst. Voor annuleringen buiten de vereiste termijn wordt de dienst beschouwd te zijn afgenomen en dient de aangegegane betaalverplichting te worden voldaan 

 

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

 

De Dienst en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van YourCore Consulting bv. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en je stemt ermee in om niet te verkopen, een licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of er afgeleide werken van maken.

 

Je erkent en stemt ermee in dat door het uploaden van inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, tekst en literaire werken) via enigerlei wijze naar de website, bevestigt dat je over alle relevante rechten beschikt of dat je de juiste licentie hebt ontvangen om de inhoud te uploaden/overdragen/verzenden. Je stemt ermee in en gaat ermee akkoord dat de geüploade/overgedragen inhoud openbaar mag worden weergegeven op de website.

 

Je stemt ermee in YourCore Consulting bv. schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal yourCore Consulting bv. in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt [website-eigenaar] geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je gebruik van onze diensten; en ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

 

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als je de website of onze diensten blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. 

 

Je stemt ermee in om van tijd tot tijd kennisgevingen en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat je ons verstrekt (inclusief je telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als je dergelijk materiaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kun je ons dit op elk gewenst moment laten weten. 

 

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht. Alle dergelijke vorderingen en geschillen zullen worden ingediend en je stemt er hierbij mee in dat uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Nderland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

De Europese richtlijnen voor coaches worden door YourCore Consulting bv en haar coaches gerespecteeerd.Zij draagt haar diensten naar buiten onder de merknaam “YourCore Mind Coaching”

 

YourCore Consulting bv is lid van de Vlaamse Vereniging Erkende Coaches en onderschrijft daarmee de deontologische code voor de beroepsgroep.

 

De algemene voorwaarden zijn uitgebracht door: YourCore Consulting BV., Ermelostrat 26, 2573TG , Den Haag, Nederland, Kvk: 62911287, email: mail@jispafin.com

 

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 december 2022 

bottom of page