top of page

Deontologische gedragscode
Vlaamse Vereniging Erkende Coaches

Het doel van deze deontologische gedragscode is: 

- De bredere algemene principes en waarden duidelijk te stellen die onze coaches onderschrijven. Deze omvatten vertrouwelijkheid en de grootste zorg voor het welzijn en het succes van de klant. 

- Algemene gedragsregels bieden die van toepassing zijn op verschillende specifieke situaties die een coach kan tegenkomen. 

Deze code is bedoeld als een bouwsteen voor de ethische en morele normen van aangesloten coaches. Elke individuele coach erkend door de VVEC, heeft deze deontologische gedragscode ondertekend en stemt daarmee in deze code te volgen en toe te passen, minstens gedurende het lidmaatschap van VVEC. Op deze manier worden coaches aangemoedigd om zo verbintenis aan te gaan voor het opbouwen van een ethische werkplek en professionele standaard. 

1. Toepasselijkheid van de ethische code. 

 

De deontologische gedragscode is opgesteld voor coaches die actief zijn op het domein van Life Coaching en Coaching rond Stress & Burn-out in de meest brede zin van het woord. Ze omvatten ook coaches die zichzelf een andere titel geven, maar wel werkzaam zijn in coaching rond Life, Stress of Burn-out thema’s. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: ‘positieve coaches’, ‘levenscoaches’, ‘therapeutische coaches’, ‘motivatie coaches’, enzovoort. 

Deze ethische code is gericht op alle professionele leden van de VVEC. Ze bestaat in wezen uit een reeks afspraken die de minimumnormen voorschrijven die de leden in acht moeten nemen. De code is bedoeld om naar de geest te worden nageleefd en niet alleen door het geschreven woord. 

De activiteit van een coach die onder de ethische code valt, kan alleen volgens deze ethische normen worden beoordeeld als de activiteit deel uitmaakt van zijn of haar coaching-werkgerelateerde functies. 

Hoewel de wet van het land waarin de coachpraktijken prevaleren boven de VVEC Ethische normen, zullen alle aangesloten coaches er minimaal naar streven zich te houden aan de ethische code van VVEC. 

 

2. Algemene bepalingen 

 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn basisbegrippen binnen coaching. Verwacht wordt dat coaches altijd integer handelen ten opzichte van hun klanten, hun collega's en zichzelf. 

Coaches verlenen alleen diensten binnen de grenzen van hun competentie, op basis van hun opleiding, training of passende professionele ervaring. Coaches accepteren alleen coach opdrachten voor dewelke zij over voldoende competenties beschikken. 

Coaches streven ernaar zichzelf steeds bij te scholen en te blijven leren, om blijvende over voldoende competenties te beschikken om hun coach opdrachten te kunnen uitvoeren. Coaches houden zichzelf op de hoogte van nieuwe kennis, methodes en eventuele wettelijke vereisten en normen die relevant zijn voor het beroep van coach. 2 

 

 

3. Binnen de coach relatie 

 

Coaches trachten steeds de communicatie met hun cliënten zo helder mogelijk te krijgen. Hiervoor hanteren zij de taal aangepast aan hun cliënt. 

Respect voor de individuele klant is een hoeksteen van de coaching-relatie, ook al verschillende de waarden en normen van hun cliënt mogelijk van hun eigen waarden en normen. 

Coaches discrimineren bij hun werk-gerelateerde activiteiten niet op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid, handicap of geloofsovertuiging. 

Coaches zorgen ervoor dat het gedrag ten opzichte van hun cliënt ten allen tijde gepast is, binnen de normen van hun coach relatie. 

Coaches erkennen dat ook zij persoonlijke problemen kunnen ondervinden die een negatief effect kunnen hebben op de coach / cliënt-relatie. Wanneer coaches een dergelijk negatief effect opmerken, doen zij het nodige en beslissen zij eventueel om de coach opdracht af te ronden. Een mogelijke doorverwijzing naar een collega-coach kan dan met de cliënt besproken worden. 

Coaches hebben de plicht om waakzaam te zijn voor signalen die erop kunnen wijzen dat de coach relatie persoonlijke thema’s triggert bij zichzelf, zeker wanneer deze de coach relatie beïnvloeden. Op deze manier kunnen zij tijdig passende maatregelen treffen, zoals bijvoorbeeld professioneel overleg plegen met collega’s of supervisie-coaching inplannen. Zij beslissen zelf in eer en geweten of het mogelijk is om de coach relatie verder te zetten, dan wel op te schorten of te beëindigen. 

Coaches zijn zich ervan bewust dat hun gedrag en uitspraken het leven van hun cliënten kunnen beïnvloeden. Coaches zijn er steeds op gericht om hun cliënt vooruit te helpen en evalueren zelf regelmatig of er stappen voorwaarts worden gezet. 

Waar mogelijk, onthoudt een coach zich van nieuwe coach relaties, wanneer reeds bestaande relaties een risico op belangenconflicten zouden veroorzaken. 

Als een coach constateert dat er, door onvoorziene factoren, een mogelijk belangenconflict is ontstaan, probeert de coach dit op te lossen met inachtneming van het beste belang van de betrokken persoon en naleving van de ethische code. 

4. Databeheer 

 

Coaches handelen in lijn met de privacy wetgeving bij het verwerken en bewaren van de persoonlijke gegevens van hun cliënten. 

5. Vergoedingen en financiële regelingen. 

 

Zo snel als mogelijk is in de relatie tussen de coach en de cliënt, bereiken de coach en de cliënt een overeenkomst waarin de compensatie en vergoedingen van de cliënt aan de coach worden verduidelijkt. 

Coaches communiceren hun tarieven op een heldere manier en vermijden elke vorm van mogelijk verkeerde interpretatie. 3 

6. Publiciteit 

 

De term ‘publiciteit’ verwijst naar alle schriftelijke documenten of mondelinge verklaringen die een coach openbaar beschikbaar maakt (zoals een brochure, artikel, toespraak of professioneel CV) met betrekking tot coaching. 

Coachen verbinden zich ertoe om in de vormen van publiciteit waarover zij zelf controle kunnen uitoefenen, geen onwaarheden te verkondigen. Bijvoorbeeld: zij hanteren eerlijkheid als norm wanneer zij berichten over behaalde getuigschriften of tarieven die ze hanteren. 

7. Verplichtingen ten opzichte van cliënten 

 

Coaches zullen nieuwe cliënten duidelijk uitleggen wat coaching wel is en wat coaching niet is. 

Coaches komen met hun cliënt overeen binnen de grenzen van hun kennis te blijven en zullen daarom nooit advies, aanbevelingen, counseling of psychotherapie, of enige andere service verstrekken waarvoor zij niet geautoriseerd zijn om deze te verlenen of waarvoor zij niet bekwaam zijn. 

Coaches komen overeen om klanten door te verwijzen naar andere professionals indien relevant. 

Coaches verwijzen in een vroeg stadium naar een psycholoog, huisarts of een andere hulpverlener als ze situaties menen te herkennen waarin cliënten hun eigen veiligheid of welzijn in gevaar kunnen brengen, of de veiligheid of het welzijn van andere. 

Coaches proberen nooit een probleem met de geestelijke gezondheid te diagnosticeren. Coaches zijn zich ervan bewust dat zij geen bevoegdheid hebben om medische of psychische diagnoses te stellen en onthouden zich van elke vorm van beoordeling of advies op dit vlak. 

Coaches stellen steeds het welzijn van de cliënt voorop. 

Coaches erkennen dat een coach traject nooit een psychotherapie, psychologische hulpverlening of enige andere vorm van medische hulpverlening kan vervangen en doen het nodige om hun cliënten hierop te attenderen. 

8. Beëindiging van de coachingrelatie. 

 

Coach relaties dienen beëindigd te worden wanneer: 

- Wanneer de coach bemerkt bij zichzelf dat hij niet zonder oordeel ten opzichte van zijn cliënt kan handelen, of wanneer de cliënt persoonlijke stukken raakt die de coach relatie beïnvloeden op een manier die verdere coaching in de weg staat. 

- Wanneer de coach de cliënt niet kan ondersteunen vanwege de overtuigingen of waarden van de cliënt. 

- Wanneer het coachingtraject verder reikt dan wat de coach professioneel gezien mag en kan doen. 

- Wanneer de coach vindt dat de cliënt andere professionele begeleiding of psychotherapie nodig heeft. 

9. Privacy en vertrouwelijkheid 

 

Coaches respecteren het recht van de klant op privacy. Ze vragen geen informatie van de klant, tenzij dit essentieel is voor het leveren van diensten. Voor alle verkregen informatie hanteren zij de norm van strikte vertrouwelijkheid. 

Bij de aanvang van de coach relatie wordt de vertrouwelijkheid van de verkregen informatie gecommuniceerd aan de cliënt. 

Alle informatie die wordt verkregen in het kader van de professionele dienst is vertrouwelijk, tenzij er een dwingende professionele reden is voor de openbaarmaking ervan. Coaches zullen alleen vertrouwelijke informatie zonder een specifieke reden bekendmaken als dit noodzakelijk is om te voorziene dreigende schade aan de cliënt of een ander te voorkomen. In alle omstandigheden zullen coaches zelf, naar goed vermogen, oordelen over de hoeveelheid informatie die wordt vrijgegeven. 

Coaches zullen in geen enkele setting vertrouwelijke informatie bespreken, tenzij privacy kan worden gewaarborgd. 

Coaches bespreken vertrouwelijke informatie alleen voor gepaste professionele, consultatieve of wetenschappelijke doeleinden en alleen met personen die zich duidelijk met dergelijke zaken bezighouden. 

Coaches handhaven de vertrouwelijkheid van informatie die wordt gecommuniceerd door het gebruik van telefoon, voicemail, computers, e-mail,… en andere bronnen van informatietechnologie.

bottom of page